Tạo Trang Đăng Ký Cho Wordpress Không Cần Plugin

Thảo luận trong 'Theme - Plugin' bắt đầu bởi Wall-E, Thg 3 22, 2018.

 1. Wall-E

  Wall-E Moderator Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,450
  Khi bạn dùng WordPress, phần đăng ký thành viên hơi rắc rối, tại sao chúng ta lại không làm nó đơn giản hơn bằng cách tự tạo 1 trang dăng ký theo ý mình.

  Demo : https://wordpress.vnkings.com/dang-ky.html

  [​IMG]

  Bước 1
  : Bạn tạo 1 file template dang-ky.php vào thư mục Themes WordPress của bạn đang dùng

  <?php /* Template Name: Đăng Ký */ ?>

  Nội dung của file này bạn có thể lấy ở trang Page.php bạn đang dùng. chỉ khác là bạn sẽ thay đoạn vòng lặp thành đoạn dưới đây:

  Mã:
  <?php if(is_user_logged_in()) { $user_id = get_current_user_id();$current_user = wp_get_current_user();$profile_url = get_author_posts_url($user_id);$edit_profile_url = get_edit_profile_url($user_id); ?>
  <div class="regted">
    Bạn đã đăng nhập với tên nick <a href="<?php echo $profile_url ?>"><?php echo $current_user->display_name; ?></a> Bạn có muốn <a href="<?php echo esc_url(wp_logout_url($current_url)); ?>">Thoát</a> không ?
  </div>
  <?php } else { ?>
  <div class="dangkytaikhoan">
    <?php $err = ''; $success = ''; global $wpdb, $PasswordHash, $current_user, $user_ID; if(isset($_POST['task']) && $_POST['task'] == 'register' ) { $pwd1 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd1']));
      $pwd2 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd2']));
      $email = $wpdb->escape(trim($_POST['email']));
      $username = $wpdb->escape(trim($_POST['username']));
      if( $email == "" || $pwd1 == "" || $pwd2 == "" || $username == "") {
        $err = 'Vui lòng không bỏ trống những thông tin bắt buộc!';
      } else if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $err = 'Địa chỉ Email không hợp lệ!.';
      } else if(email_exists($email) ) {
        $err = 'Địa chỉ Email đã tồn tại!.';
      } else if($pwd1 <> $pwd2 ){
        $err = '2 Password không giống nhau!.';
      } else {
        $user_id = wp_insert_user( array ('user_pass' => apply_filters('pre_user_user_pass', $pwd1), 'user_login' => apply_filters('pre_user_user_login', $username), 'user_email' => apply_filters('pre_user_user_email', $email), 'role' => 'subscriber' ) );
        if( is_wp_error($user_id) ) {
          $err = 'Error on user creation.';
        } else {
          do_action('user_register', $user_id);
          $success = 'Bạn đã đăng ký thành công!';
        }
      }
    }
    ?>
  <!--display error/success message-->
  <div id="message">
      <?php
        if(! empty($err) ) :
          echo ''.$err.'';
        endif;
      ?>
      <?php
        if(! empty($success) ) :
          $login_page = home_url( '/dang-nhap.html' );
          echo ''.$success. '<a href='.$login_page.'> Đăng nhập</a>'.'';
        endif;
      ?>
    </div>
    <form class="form-horizontal" method="post" role="form">
  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3" for="username">Tên đăng nhập:</label>
    <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control" name="username" id="username" placeholder="Tên Đăng nhập">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3" for="email">Email:</label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="email" class="form-control" name="email" id="email" placeholder="Email">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3" for="pwd1">Password:</label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="password" class="form-control" name="pwd1" id="pwd1" placeholder="Nhập password">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3" for="pwd2">Nhập lại Pass:</label>
    <div class="col-sm-9">
      <input type="password" class="form-control" name="pwd2" id="pwd2" placeholder="Nhập lại password">
    </div>
  </div>
  <?php wp_nonce_field( 'post_nonce', 'post_nonce_field' ); ?>
  <div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Đăng ký</button>
    <input type="hidden" name="task" value="register" />
    </div>
  </div>
  </form>
  </div>
  <div class="thongbaologin">
    <?php
      $login = (isset($_GET['login']) ) ? $_GET['login'] : 0;
      if ( $login === "failed" ) {
          echo '<strong>ERROR:</strong> Sai username hoặc mật khẩu.!';
      } elseif ( $login === "empty" ) {
          echo '<strong>ERROR:</strong> Username và mật khẩu không thể bỏ trống.';
      } elseif ( $login === "false" ) {
          echo '<strong>ERROR:</strong> Bạn đã thoát ra.';
      }
    ?>
  </div>
  <?php } ?>
  Bước 2 : Bạn vào Trang Quản Trị > Page > Add New Page

  Phần tên Page bạn đặt là Đăng Ký và chọn Template là Đăng Ký bên trên vừa tạo

  [​IMG]

  Bây giờ bạn có thể xem thành quả của mình bằng đường dẫn : domain/dang-ky

  Chúc các bạn thành công!
   
 2. Đang tải...
 3. pencil

  pencil New Member Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  9
  Dùng WordPress có nhiều cái tiện lợi thật
   
Trả lời qua Facebook

Chia sẻ trang này