Các Câu Lệnh Truy Vấn Quản Lý Bán Hàng

Thảo luận trong 'Tài Liệu' bắt đầu bởi Pussy, Thg 10 25, 2017.

 1. Pussy

  Pussy New Member Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  962
  Xem: 535
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  Mã:
  /* Tạo Cơ Sở Dữ Liệu */
  CREATE DATABASE QuanLyBanHang
  USE QuanLyBanHang
  /* Tạo Bảng Hàng */
  CREATE TABLE HANG
  (
  MaH Char(10) PRIMARY KEY,
  TenH Varchar(100) NOT NULL,
  DVT Char(10) NOT NULL,
  NoiSX Varchar(20),
  SoLuong Int
  )
  /* Tạo Bảng Khách */
  CREATE TABLE KHACH
  (
  Mak Char(10) PRIMARY KEY,
  TenK Varchar(50) NOT NULL,
  DiaChi Varchar(20),
  SoDT Char(15)
  )
  /* Tạo Bảng Hóa Ðơn */
  CREATE TABLE HOADON
  (
  SoHD Char(10) PRIMARY kEY,
  Ngay DateTime NOT NULL,
  MaK Char(10),
  CONSTRAINT MaK_FK FOREIGN KEY (MaK) REFERENCES KHACH (MaK)
  )
  /* Tạo Bảng Chi Tiết Hóa Đơn */
  CREATE TABLE CHITIETHOADON
  (
  SoHD Char(10),
  MaH Char(10),
  SoLuong int NOT NULL,
  DonGia Money NOT NULL,
  CONSTRAINT MaH_SoHD_PK PRIMARY KEY (MaH, SoHD),
  CONSTRAINT MaH_FK FOREIGN KEY (MaH) REFERENCES HANG (MaH),
  CONSTRAINT SoHD_FK FOREIGN KEY (SoHD) REFERENCES HOADON (SoHD)
  )
  /* Nhập Dữ Liệu Cho Các Bảng */
  INSERT INTO HANG
  VALUES
  ('MaH01','But Bi','Cai','Ha Noi','5000'),
  ('MaH02','But chi','Cai','Thai Nguyen','5000'),
  ('MaH03','Thuoc Ke','Cai','Hoa Binh','6000'),
  ('MaH04','Com Pa','Cai','Hai Phong','5500'),
  ('MaH05','Vo Viet','Quyen','Cao Bang','7000')
  INSERT INTO KHACH
  VALUES
  ('MaK01','Nguyen Bao An','Ha Noi','0989009876'),
  ('MaK02','Hoang Thu Thuy','Ha Tinh','0978409876'),
  ('MaK03','Tran Thi Trang','Nghe An','0967679854'),
  ('MaK04','Vu Hong Quan','Thai Nguyen','0989076454'),
  ('MaK05','Ngo Van Tung','Hai Phong','0989346578')
  INSERT INTO HOADON
  VALUES
  ('HD01','09/23/2014','MaK01'),
  ('HD02','01/19/2014','MaK01'),
  ('HD03','05/01/2014','MaK03'),
  ('HD04','04/01/2014','MaK04'),
  ('HD05','04/27/2014','MaK04')
  INSERT INTO CHITIETHOADON
  VALUES
  ('HD01','MaH01','1000','3000'),
  ('HD02','MaH02','2000','2500'),
  ('HD03','MaH02','1500','5000'),
  ('HD04','MaH05','1000','4000'),
  ('HD05','MaH03','2000','6000')
  /* Tạo View Tổng Hợp Thông Tin Về Các Khách Hàng Đã Mua Hàng Tại Cửa Hàng */
  CREATE VIEW VWKACHMUAHANG
  AS
  SELECT *
  FROM KHACH
  WHERE MaK IN ( SELECT MaK
          FROM HOADON
         )
  /* Tạo View Tổng Hợp Thông Tin Về Khách Hàng Có Địa Chỉ ở Thái Nguyên Và Từng Mua Hàng Tại Cửa Hàng */
  CREATE VIEW VWDIACHIKHACH
  AS
  SELECT *
  FROM KHACH
  WHERE MaK IN ( SELECT MaK
          FROM HOADON
         )
     AND DiaChi='Thai Nguyen'
  /* Tạo View Tổng Hợp Thông Tin Về Các Mặt Hàng Được Sản Xuất Tại Thái Nguyên Hoặc Cao Bằng */
  CREATE VIEW VWNOISX
  AS
  SELECT *
  FROM HANG
  WHERE NoiSX='Thai Nguyen' OR NoiSX='Cao Bang'
  /* Tổng Hợp Thông Tin Về Các Khách Hàng Đã Từng Mua Các Mặt Hàng Được Sản Xuất Tại Thái Nguyên */
  CREATE VIEW VWKHACHMUAHANG
  AS
  SELECT *
  FROM KHACH
  WHERE MaK IN ( SELECT MaK
          FROM HANG, HOADON, CHITIETHOADON
          WHERE HOADON.SoHD=CHITIETHOADON.SoHD
             AND HANG.MaH=CHITIETHOADON.MaH
             AND NoiSX='Thai Nguyen'
         )
  /* Tạo View Tổng Hợp Thông Tin Về Các Mặt Hàng Đã Được Bán Trong Ngày Mùng 01/04/2014 */
  CREATE VIEW VWHANGDUOCBAN
  AS
  SELECT *
  FROM HANG
  WHERE MaH IN ( SELECT MaH
          FROM CHITIETHOADON
          WHERE SoHD IN ( SELECT SoHD
                  FROM HOADON
                  WHERE DAY(Ngay)='01'
                  AND MONTH(Ngay)='04'
                  AND YEAR(Ngay)='2014'
                 )
         )
  /* Tạo View Tổng Hợp Thông Tin Về Các Khách Hàng Đã Mua Hàng Trong Ngày 01/05/2014 */
  CREATE VIEW VWTTKHACHHANG
  AS
  SELECT *
  FROM KHACH
  WHERE MaK IN ( SELECT MaK
          FROM HOADON
          WHERE DAY(Ngay)='01'
             AND MONTH(Ngay)='05'
             AND YEAR(Ngay)='2014'
         )
  /* Tạo View Tổng Hợp Thông Tin Về Các Mặt Hàng Không Bán Được Trong Tháng 2 Năm 2014 */
  CREATE VIEW VWHANGCHUABANDUOC
  AS
  SELECT *
  FROM HANG
  WHERE MaH NOT IN ( SELECT MaH
            FROM CHITIETHOADON
            WHERE SoHD IN (SELECT SoHD
                   FROM HOADON
                   WHERE MONTH(NGAY)='02'
                      AND YEAR(NGAY)='2014'
                   )
           )
   
  Last edited by a moderator: Thg 10 27, 2017
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook

Chia sẻ trang này